0
محتوای روز برنامه نویس ها
Programmers-Day-Blog

روز برنامه‌نویس مبارک

روز برنامه نویس مبارک | Happy Programmer's Day برنامه‌نویسی هنر است، چه هنری زیباتر‌ از هنر آفرینش، برنامه‌نویسی ریتم موسیقی است، چه آهنگی منظم و دقیق‌تر از یک الگوریتم، برنامه‌نویسی یک دوی استقامت است، ورزش اراده‌هاست که خستگی در آن ...